1. Thời gian: 14g-16g30 ngày 24/8/2019
2. Địa điểm: Văn phòng YBA – số 1 Phạm Ngọc Thạch
3. Nội dung:
I. Giới thiệu về JCI, JCI Creed, JCI Vison, JCI Mission và JCI Vietnam (người phụ trách JCI Vietnam-20 mins)
II. Giới thiệu về JCI South Saigon và các dự án (LP Đăng-15 mins)
III. Giới thiệu về JCI East Saigon – JCI Vietnam và các dự án (LP An-15 mins)
IV. Giới thiệu về JCI Central Saigon và các dự án (LP Hà-15 mins)
V. Training về Chân dung khách hàng (Mr. Lê Bang Đức– 60 mins)
——-
Link đăng ký nhé cả nhà ơi:
https://forms.gle/VsgtQVPf8QtS6HTNA

#jcivietnam #jcissg #jciesg #jcicsg #orientation #jci