ĐIỀU LỆ JCI CHI HỘI NAM SÀI GÒN VÀ JCI VIETNAM

MỤC LỤC

JCI CREED

JCI VISION – JCI MISSION

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

CHƯƠNG II: TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH – CHỨC NĂNG CỦA CHI HỘI

CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN

CHƯƠNG IV: NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CHI HỘI

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH CỦA CHI HỘI

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG & KỶ LUẬT

CHƯƠNG VII: THI HÀNH ĐIỀU LỆ


THE JCI CREED

We believe….

That faith in God gives meaning and purpose to human life;

That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations;

That economic justice can best be won by free men through free enterprise;

That government should be of laws rather than of men;

That earth’s great treasure lies in human personality;

and That service to humanity is the best work of life.

THE JCI VISION

“To be the leading global network of young active citizens”

THE JCI MISSION

“To provide development opportunities that empowers young people to create positive change”


CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

– Liên Đoàn các Nhà Lãnh Đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới – Chi hội Nam Sài Gòn (dưới đây gọi tắt là JCI South SaiGon) là Chi hội của Liên Đoàn các Nhà Lãnh Đạo Trẻ và Doanh Nhân Thế Giới tại Việt Nam (gọi tắt là JCI Việt Nam) – một câu lạc bộ trực thuộc Hội doanh nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Liên Đoàn các Nhà Lãnh Đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới (JCI).

– Chi hội là tổ chức phi chính trị, phi lợi nhuận, phi tôn giáo, được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định của Điều Lệ Hội, Luật về Hội tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

– Trụ sở Chi hội Nam Sài Gòn đặt tại Số 35 – Khu Mỹ Hoàng – Đường Nguyễn Văn Linh – Phường Tân Phong – Quận 7 – TP.HCM
Văn phòng Chi hội: Tòa nhà Havana – 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1 – TPHCM.
Địa điểm đặt trụ sở có thể thay đổi khi cần thiết.

CHƯƠNG II: TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH – CHỨC NĂNG CỦA CHI HỘI

Điều 1: Tên gọi Chi hội
– Tên chính thức: Liên Đoàn Lãnh Đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới tại Việt Nam – Chi hội Nam Sài Gòn.
– Tên giao dịch nước ngoài: JCI South Saigon
– Chi hội có Logo, biểu trưng và thẻ thành viên riêng được cấp phát sử dụng, quản lý theo quy định của Chi hội.
– Việc sử dụng tên, chữ viết tắt và biểu trưng của chi hội sẽ được giới hạn đúng các thành viên có liên quan và không được sử dụng bởi những người khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch chi hội.

Điều 2: Mục đích của Chi hội
2.1. Sứ mệnh của JCI:
– Nhiệm vụ của JCI là cung cấp các cơ hội phát triển và trao quyền cho những người trẻ tuổi để tạo ra sự thay đổi tích cực.
2.2. Mục đích của chi hội:
– Phát triển cá nhân thành viên.
– Xây dựng các dự án phát triển cộng đồng.
– Mở rộng mối quan hệ kinh doanh trong và ngoài nước
– Giao lưu văn hóa quốc tế.
2.3. Chính trị:
– Chi hội từ bỏ mọi hoạt động chính trị đảng phái, và các thành viên của chi hội sẽ tránh pha trộn các hoạt động cá nhân với hoạt động JCI với ý thức rằng công chúng có thể suy diễn tổ chức được định hướng chính trị theo cách này hay cách khác.

2.4. Tôn giáo:
– Chi hội từ bỏ các hoạt động bè phái, tôn giáo, và các thành viên của chi hội sẽ tránh pha trộn các hoạt động cá nhân với hoạt động JCI với ý thức rằng công chúng có thể suy diễn tổ chức được định hướng tôn giáo theo cách này hay cách khác.

Điều 3: Chi hội có các chức năng
– Tạo điều kiện hỗ trợ thành viên nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, tiếp cận thị trường, hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh.
– Tạo điều kiện để thành viên tham gia các hoạt động xã hội góp phần cải thiện cuộc sống của cộng đồng.
– Là diễn đàn trao đổi thông tin, ý kiến của các thành viên với các doanh nghiệp và tổ chức nước ngoài.

Điều 4: Nhiệm vụ
– Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ thành viên và phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên.
– Giúp đỡ các thành viên mở rộng quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
– Định hướng và khuyến khích thành viên tham gia thực hiện các dự án xã hội.
– Xây dựng các dự án mang giá trị thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Điều 5 : Tính liên kết của Chi Hội
Chi hội được liên kết với JCI, sau đây gọi tắt là “JCI” và điều này sẽ liên quan đến:

– Chấp nhận các Tuyên bố JCI về nguyên tắc và mục đích.

– Junior Chamber sẽ thông qua Junior Chamber International Creed ( JCI Creed – Tín điều của JCI) như những niềm tin:

+ Niềm tin vào đấng tối cao
+Tự do cá nhân và nhân phẩm.
+ Luật pháp chính quyền.
+ Các giá trị của nhân cách con người.
+ Phục vụ cho nhân loại.

– Các thành viên chi hội (Jaycees) đọc bằng nguyên bảng tiếng Anh gốc trong phần nghi thức của bất kỳ chương trình nào có liên quan đến JCI:

THE JCI CREED

We believe….

That faith in God gives meaning and purpose to human life;

That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations;

That economic justice can best be won by free men through free enterprise;

That government should be of laws rather than of men;

That earth’s great treasure lies in human personality;

and That service to humanity is the best work of life.

THE JCI VISION

“To be the leading global network of young active citizens”

THE JCI MISSION

“To provide development opportunities that empowers young people to create positive change”

– Phù hợp với Hiến pháp của JCI trong chừng mực không ảnh hưởng đến Hiến Pháp của Quốc gia.

CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN

Điều 6: Quy định thành viên
6.1. Quy định chung:

6.1.1. Công dân Việt Nam từ 18 đến 40 tuổi
6.1.2. Giới hạn độ tuổi tối đa của JCI Việt Nam hiện là 40. Bất kỳ thành viên cá nhân đã đến tuổi 40 vẫn được coi là một thành viên chính thức cho đến khi kết thúc 12 tháng cuối của năm thành viên đó được 40 tuổi .
6.1.3. Bất kỳ thành viên cá nhân đạt 40 tuổi phải đạt đủ điều kiện để trở thành thành viên cao cấp được dựa trên thanh toán các khoản hội phí hàng năm cần có. Thủ tục gia hạn thành viên, và các lệ phí phải nộp, được quy định giống như đối với các thành viên chính thức. Thành viên cao cấp chỉ mở cho những cá nhân đã từng là thành viên của JCI trước khi đến ngày sinh nhật lần thứ 40.
6.1.4. Bất kỳ thành viên chính thức có nhu cầu nắm giữ chức vụ ở cấp địa phương, khu vực hoặc quốc gia phải có độ tuổi dưới 39, khi bắt đầu công việc. Ngoại lệ duy nhất dành cho là Chủ Tịch Tiền Nhiệm năm trước, Chủ Tịch Tiền Nhiệm năm trước của bất kỳ khu vực, địa phương có thể nắm giữ vị trí này trong năm thứ 40 của mình. Bất kỳ cá nhân trên 40 tuổi có nhu cầu nắm giữ chức vụ ở cấp địa phương, khu vực hoặc quốc gia có nhu cầu ứng cử gửi văn bản đến Ban quản trị quốc gia nơi quyền quyết định trong vấn đề này là tuyệt đối.

6.2. Thành viên chính thức:
6.2.1. Là thành viên Ban lãnh đạo hoặc cấp điều hành, quản lý Doanh nghiệp
6.2.2. Là thành viên cấp điều hành, quản lý các Tổ chức và Hiệp hội
6.2.3. Tán thành Điều lệ Chi hội, tự nguyện gia nhập Chi hội và được Ban chấp hành xét công nhận.

6.3. Thành viên tiềm năng:

6.3.1. Là những tình nguyện viên tham gia tích cực vào các dự án của Chi hội trong vòng 1 năm trước được Ban chấp hành đề xuất.
6.3.2. Là thành viên cấp quản lý các doanh nghiệp, các đội / nhóm khác có ý muốn tham gia vào các hoạt động, sự kiện của Chi hội.

Điều 7: Gia nhập Chi hội
7.1. Thủ tục

7.1.1. Thành viên vào Chi hội phải có đơn đăng ký gia nhập Chi hội.
7.1.2. Có sự chấp thuận bằng văn bản chính thức của Ban Chấp hành.
7.1.3. Đóng phí gia nhập và phí thường niên (theo quy định của Chi hội).

7.2. Liên kết :
– Chi hội được liên kết với Liên Đoàn các Nhà Lãnh Đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới, sau đây gọi tắt là “JCI” và điều này sẽ liên quan đến:
7.2.1. Chấp nhận các Tuyên bố JCI về nguyên tắc và mục đích, mà đọc như sau:
Các nguyên tắc của JCI, lấy cảm hứng từ Tín điều JCI – JCI Creed (được toàn thể các thành viên chi hội (Jaycees) đọc bằng tiếng Anh trong phần nghi thức của bất kỳ chương trình hội họp, hội nghị bất kỳ có liên quan)

7.2.2. Tuân theo Hiến pháp của JCI trong chừng mực ảnh hưởng đến Tổ chức Quốc Gia.

Điều 8: Quyền của thành viên

8.1. Thành viên chính thức
8.1.1. Được yêu cầu Chi hội giúp đỡ trong phát triển kinh doanh, nâng cao trí thức, mở rộng hợp tác quốc tế theo đúng pháp luật nhà nước Việt Nam.

8.1.2. Được thụ hưởng các dịch vụ của Chi hội như đào tạo, xúc tiến thương mại trong nước.

8.1.3. Được đề xuất về những vấn đề phát triển Chi hội, được đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động Chi hội.

8.1.4. Được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chấp hành Chi hội; được thảo luận và biểu quyết các công việc của Chi hội theo Điều 13.

8.1.5. Được đề nghị tạm ngưng hoặc chuyển sinh hoạt sang chi hội khác có lý do chính đáng; không được hoàn trả hội phí đã nộp.

8.1.6. Được đề nghị không tiếp tục sinh hoạt tại Chi hội khi xét thấy mình không thể hoặc không còn nguyện vọng tham gia Chi hội; không được hoàn trả hội phí đã nộp.

8.2. Thành viên tiềm năng
8.2.1. Được tham gia các dịch vụ của Chi hội như đào tạo, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.

8.2.2. Được đề xuất về những vấn đề phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ và hoạt động Chi hội.

Điều 9 : Nghĩa vụ của Thành viên

9.1. Thành viên chính thức

9.1.1. Đóng Hội phí thường niên theo quy định của Chi hội
9.1.2. Cam kết tham gia tích cực các hoạt động dự án của Chi hội
9.1.3. Góp phần quảng bá và vận động xây dựng phát triển Chi hội
9.1.4. Không được sử dụng logo, biểu trưng của Chi hội nếu việc sử dụng đó làm ảnh hưởng đến uy tín Chi hội.

9.2. Thành viên tiềm năng

9.2.1. Cam kết tham gia tích cực các hoạt động dự án của Chi hội
9.2.2. Góp phần quảng bá và vận động xây dựng phát triển Chi hội
9.2.3. Không được sử dụng logo, biểu trưng của Chi hội.

CHƯƠNG IV: NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CHI HỘI

Điều 10: Đại hội và thời gian sinh hoạt định kỳ
10.1. Đại hội Chi hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Chi hội. Đại hội họp 1 năm một lần do Ban Chấp hành chi hội triệu tập. Đại hội chi hội có nhiệm vụ và quyền hạn:
– Thông qua báo cáo của Chi hội nhiệm kỳ qua
– Bầu Ban Chấp hành mới của Chi hội
– Thảo luận và biểu quyết phương hướng hoạt động của Chi hội nhiệm kỳ tới
– Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Chi hội
– Các quyết định trong Đại hội phải có sự đồng ý của hơn ½ số đại biểu có mặt. Trường hợp sửa đổi Điều lệ phải có sự đồng ý của 2/3 tổng số đại biểu có mặt.
10.2. Thời gian sinh hoạt định kỳ của Chi hội JCI Nam Sài Gòn là 1 Quý 1 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu.
10.3. Các đại biểu trong Ban Chấp Hành tại các cuộc họp Ban Chấp Hành hoặc đại hội là 5 thành viên, hoặc hai phần ba thành viên của Ban Chấp Hành, không được ít hơn.
10.4. Chủ tịch sẽ là người chủ trì cuộc họp . Chủ tịch vắng mặt Phó Chủ tịch thường trực sẽ thay thế, hoặc trong trường hợp không có cả hai, mười phút sau khi cuộc họp là bắt đầu, một thành viên Ban Chấp Hành được lựa chọn bởi những thành viên có mặt làm chủ trì.
10.5. Các cuộc họp, Đại Hội, Hội nghị đặc biệt có thể được triệu tập bởi Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch thường trực bằng văn bản yêu cầu hoặc của ít nhất ba thành viên Ban Chấp Hành nêu rõ lý do trong cuộc họp.
10.6. Mỗi thành viên Ban Chấp hành có một phiếu biểu quyết tại các cuộc họp của Chi Hội, trừ trường hợp có sự bình đẳng của các phiếu bầu, Chủ tịch phải có một phiếu thứ hai.

10.7. Thành viên có liên quan được quyền tham dự các cuộc họp Ban Chấp Hành nhưng không có quyền được bỏ phiếu.
10.8. Bất kỳ Thành viên Ban Chấp Hành không đến tham gia ba cuộc họp Ban Chấp Hành liên tiếp mà không có lý do thỏa đáng sẽ được coi là từ chức.
10.10. Tại Đại Hội, các cuộc họp quí, các thành viên chính thức sẽ có 1 phiếu bầu, trừ trường hợp có sự bình đẳng của các phiếu bầu, Chủ tịch phải có một phiếu thứ hai.
10.11 Tại Đại Hội, các cuộc họp quí, cuộc họp Ban Chấp Hành, các thành viên phải tuân thủ các quy định của cuộc họp :
10.11.1 Trang phục trang trọng.
10.11.2 Không làm việc riêng trong quá trình diễn ra cuộc họp hay đại hội.
10.11.3 Thẳng thắng góp ý, chia sẽ trên tinh thần giúp phát triển chi hội.
10.11.4 Không dùng ngôn ngữ thô tục, mạo phạm .

Điều 11: Ban Chấp Hành

Ban chấp hành do Đại hội Chi hội bầu ra, có số lượng không quá 1/3 số thành viên.

 11.1. Các vị trí Ban Chấp hành Chi hội được bầu cử, bao gồm :

 Chủ tịch chi hội – Phó chủ tịch thường trực – Phó chủ tịch chuyên môn

11.2. Các vị trí Ban Chấp hành Chi hội được chỉ định, bao gồm :

 Tổng tư vấn pháp lý – Tổng thư ký – Thủ quỹ

11.3. Chủ tịch chi hội tiền nhiệm :

 Ngoài các thành viên Ban Chấp Hành được bầu cử và được bổ nhiệm, Chủ tịch tiền nhiệm sẽ là một thành viên trong Ban Chấp Hành của nhiệm kỳ kế.

11.4. Nhiệm kỳ :

Các thành viên trong Ban Chấp hành được bầu cử và chỉ định sẽ điều hành mọi hoạt động Chi hội trong 1 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 1 năm kể từ ngày đầu tiên sau cuộc bầu cử hoặc bổ nhiệm, ngoại trừ cho Tổng thư ký người phải phục vụ trong một thời gian tối thiểu là ba năm. Trong trường hợp chỉ định sau ngày diễn ra bầu cử, thời gian hoạt động của thành viên sẽ là thời gian còn lại của năm hoạt động.

11.5. Sinh hoạt định kỳ :

11.5.1. Ban Chấp hành họp 1 tháng 1 lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu.
11.5.2. Sau phiên họp, Ban Chấp hành có nhiệm vụ thông báo đến thành viên kết quả phiên họp.
11.5.3. 06 tháng 01 lần xem xét lại tư cách thành viên Ban Chấp hành, thực hiện bãi miễn, bổ sung thành viên Ban Chấp Hành mới theo quy định Điều 11.2.

Điều 12 : Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành :

12.1. Tổ chức thực hiện, quyết định chương trình kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính trong nhiệm kỳ.
12.2. Quyết định các vấn đề tổ chức của Chi hội.
12.3. Giám sát công việc và hoạt động chung của Chi hội.
12.4. Triệu tập Đại hội của Chi hội.
12.5. Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ thành viên.
12.6. Tổng kết và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ qua.
12.7. Bàn giao và Cố vấn cho Ban Chấp Hành mới.

Điều 13: Nhiệm vụ

 Quyền hạn các thành viên trong Ban Chấp Hành
13.1. Chủ Tịch Chi hội :

13.1.1. Đại diện Chi hội ký kết các văn bản

13.1.2. Quyết định công việc giữa hai kỳ Đại hội thường niên

13.1.3. Định hướng các hoạt động Chi hội

13.1.4. Chịu trách nhiệm các hoạt động Chi hội

13.1.5. Thông báo triệu tập, chủ trì các kỳ họp của Đại hội thường niên và các buổi họp định kỳ của chi hội.

13.1.6. Quản lý và phân công quản lý tài sản Chi hội

13.1.7. Chủ tịch nhận các báo cáo định kỳ từ các Phó chủ tịch

13.1.8. Chủ tịch sẽ duyệt các khoản thu – chi của Chi hội.

13.1.9. Đại diện Chi hội trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

13.1.10. Phụ trách tham gia vận động tài chính cho các dự án.

13.2. Các Phó Chủ Tịch:

13.2.1. Phó Chủ Tịch Thường Trực

13.2.1.1. Là người có quyết định cuối cùng khi chủ tịch Chi hội không có mặt. 13.2.1.2. Tham mưu định hướng hoạt động cho Chi hội.

13.2.1.3. Báo cáo từ các phó chủ tịch và theo dõi hoạt động của Chi hội.

13.2.1.4. Duyệt các khoản thu – chi của Chi hội.

13.2.1.5. Đại diện Chi hội trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

13.2.1.6. Phụ trách tham gia vận động tài chính cho các dự án.

13.2.2 Phó Chủ Tịch Phát Triển Chi hội :

13.2.2.1. Phát triển hội viên chất lượng.

13.2.2.2. Mở rộng kết nối với các hiệp hội doanh nghiệp trong nước.

13.2.2.3. Mở rộng kết nối với các cơ quan địa phương.

13.2.2.4. Tổ chức các khóa đào tạo cho hội viên và các tình nguyện viên.

13.2.2.5. Báo cáo tổng quan định kỳ hàng tháng cho Chủ tịch và Phó chủ tịch thường trực.

13.2.3. Phó Chủ Tịch Phụ Trách Dự Án :

13.2.3.1. Theo sát các dự án đang triển khai : Kết quả hoạt động, tài chính, nhân sự, truyền thông.

13.2.3.2. Tìm kiếm các dự án mới

13.2.3.3. Triển khai các dự án khả thi.

13.2.3.4. Báo cáo tổng quan định kỳ hàng tháng cho Chủ tịch và Phó chủ tịch thường trực.

13.2.4. Phó Chủ Tịch Ban Chuyên Môn:

13.2.4.1. Quản lý tình hình hoạt động của các ban chuyên môn: Media, Truyền

Thông, Nhân Sự, Thư ký.

13.2.4.2. Báo cáo các số liệu về : Nhân sự, kế hoạch của các ban cho Chủ tịch và Phó chủ tịch thường trực.

13.2.4.3. Định hướng hoạt động cho các ban chuyên môn.

13.3. Tổng Tư Vấn Pháp Lý

13.3.1. Quyết định các vấn đề về Quy chế, Quy tắc theo yêu cầu của thành viên Ban Chấp Hành đương nhiệm.

13.3.2. Luôn chắc chắn rằng Điều lệ của Chi Hội được tuân thủ.

13.3.3. Kiến nghị sửa đổi Điều Lệ của Chi Hội nếu cần thiết

13.3.4. Trong cuộc họp, nếu vắng mặt Tổng Tư Vấn Pháp Lý, Chủ Tịch sẽ chỉ định thành viên khác tạm thời làm Tổng Tư Vấn Pháp Lý.

13.4. Tổng Thư Ký: 

13.4.1. Giữ trách nhiệm hành chính của Chi Hội, báo cáo trực tiếp cho Chủ Tịch và PCT thường trực.
13.4.2. Giữ trách nhiệm về các hoạt động của Ban Thư ký và thực hiện các chính sách theo chỉ đạo của Chủ tịch
13.4.3. Thông báo các cuộc họp định kỳ cho tất cả các thành viên trong Chi Hội và các cuộc họp của thành viên Ban Chấp Hành.
13.4.4. Giữ hồ sơ thường trực về biên bản của tất cả các cuộc họp; những hồ sơ này sẽ được báo cáo trong các cuộc họp định kỳ.
13.4.5. Chuẩn bị báo cáo thường niên về các chương trình hoạt động của Chi Hội.

13.5. Thủ Quỹ:

13.5.1. Ra thông báo nộp hội phí và chuyển hội phí về JCI Việt Nam theo quy định 13.5.2. Giữ sổ sách kế toán của Chi Hội.

13.5.3. Giải ngân các khoản tiền theo chỉ đạo của Ban Chấp Hành.

13.5.4. Liên tục cập nhật các thông tin về các nguồn thu từ JCI VIETNAM hoặc các nguồn khác có liên quan đến các hoạt động của Chi Hội.

13.5.5. Báo cáo thường niên về các vấn đề tài chính của Chi Hội và các báo cáo tài chính hàng quý cần được thông báo cho tất cả thành viên Chi Hội

Điều 14: Bầu cử Ban chấp hành

14.1. Thành viên gửi Hồ sơ ứng cử (Đơn ứng cử theo mẫu, hồ sơ năng lực cá nhân) đến Tổng Tư Vấn Pháp Lý 60 ngày trước ngày Đại hội Chi hội.

14.2. Tổng Tư Vấn Pháp Lý sẽ xem xét tư cách thành viên và trình Ban chấp hành trong vòng 7 ngày làm việc và xác nhận kết quả bằng văn bản cho thành viên ứng cử.

14.3. Đối với hồ sơ được chấp thuận, ứng cử viên có 2 tuần để chuẩn bị Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ ứng cử và gửi cho Tổng thư ký chi hội.

14.4. Ban chấp hành sẽ phản hồi cho ứng cử viên trong vòng 7 ngày làm việc.

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH CỦA CHI HỘI

Điều 15: Thu – chi :
· Các khoản thu của Chi hội gồm:

15.1. Hội phí gia nhập và Hội phí hàng năm do thành viên đóng góp.
15.2. Mức Hội phí gia nhập và Hội phí hàng năm do Ban Chấp hành thảo luận, quyết định và thông báo tại Đại hội thường niên.
15.3. Các khoản thu dịch vụ của Chi hội
15.4 Quỹ Sáng Lập từ những cựu thành viên thành đạt, các khoản tặng, đóng góp của các cá nhân, thành viên hay đoàn thể trong và ngoài nước
15.5 Quỹ dự án (dành riêng cho từng dự án)
· Các khoản chi của Chi hội gồm:
15.6. Chi phí văn phòng: thuê trụ sở, phương tiện làm việc, nhân viên và các dịch vụ phục vụ hoạt động Chi hội.
15.7. Chi phí cho các Dự án : từ 5-10% tổng giá trị dự án và được dự toán, hoạch toán tùy vào nhu cầu của từng dự án và sẽ được báo cáo chi tiết bằng văn bản trong các cuộc họp quý, Đại Hội thường niên.
15.8. Các chi phí hoạt động như hội thảo, giao tế, tham quan, nghiên cứu, các hoạt động xã hội,….

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 16 : Xét khen thưởng

16.1. Cá nhân có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Chi hội được Chi hội đề xuất khen thưởng.
16.2. “Thành viên danh dự” cho bất kỳ thành viên nào đã góp phần đáng kể vào tổ chức nhưng không có khả năng để được trao JCI Senatorship. Điều này thường được trao khi một thành viên đạt sinh nhật lần thứ 40.
16.3. Phần thưởng “thành viên liên kết” cho các cá nhân bao gồm:
• Các Chủ tịch Tiền Nhiệm và sáng lập viên của chi hội.
• Bất kỳ thành viên nghỉ hưu ở độ tuổi từ 40.
• Bất kỳ người đã kiến tạo dịch vụ đặc biệt cho tổ chức, hoặc đã từng là thành viên nhưng không còn làm việc hoặc hoạt động trong Chi Hội.
• Bất kỳ thành viên của một chi hội khác là những người mong muốn được liên kết với Chi Hội.
16.4. Tùy tình hình thực tế, Ban Chấp hành có thể lập một số giải thưởng và xem xét trao tặng cho các đơn vị, cá nhân thành viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Chi hội.

Điều 17: Xoá tư cách thành viên
Thành viên bị xoá tên khỏi danh sách Chi hội khi vi phạm các điều sau:

17.1. Bị mất quyền công dân hoặc đang thụ án

17.2. Không tham gia sinh hoạt Chi hội quá 6 tháng liên tục mà không có lý do chính đáng

17.3. Không đóng Hội phí sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo.

17.4. Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng đến những quy định của Chi hội

17.5. Có hành vi gây tổn hại đến uy tín Chi hội

17.6. Tổng thành viên, bởi đa số 75% những người có quyền biểu quyết, có thể chấm dứt tư cách thành viên của bất kỳ thành viên. Cung cấp những lý do của việc chấm dứt trước đó đã được thông báo bằng văn bản cho các thành viên có liên quan, ít nhất 14 ngày trước khi cuộc họp mà tại đó vấn đề được nêu ra và xem xét, và các thành viên có được cơ hội để được nghe nói tại cuộc họp đó.

17.7. Ban Chấp hành quyết định việc xóa bỏ tư cách thành viên và thông báo chính thức bằng văn bản.